Konkurs z Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe2017-02-10

Dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych.

Na co mozna uzyskać dofinansowanie:

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

  • Renowacja (wg definicji konserwatorskiej: rewitalizacja, rewaloryzacja, restauracja, konserwacja, zachowanie) obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym zabytków ruchomych) o potencjale turystycznym wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  • Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym polegająca na unowocześnianiu form ich wykorzystywania wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  • Projekty polegające na zabezpieczeniu przed zagrożeniami obiektów dziedzictwa kulturowego;
  • Projekty zachowujące walory architektoniczno-krajobrazowe i kulturowe miasteczek (obszary miejskie o ludności poniżej 50 000) i wsi (np. kapliczki przydrożne, zabytkowe nekropolie);

 

Preferowane do dofinansowania będą projekty:

  • stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast.

Oferujemy bezpłatne doradzwto i pomoc w zakresie zdefiniowania możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz okreslenia czy zakładany projekt wpisuje się w założenia konkursowe .

 


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

Askus Sp. z o.o

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego