Konkurs Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych2017-02-10

Dofinansowanie do 85 % wydatków kwalifikowanych.

Co może być przedmiotem dofinansowania :

Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych (definicja w słowniku terminologicznym Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020) wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparcie może być udzielane na inwestycje w kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, gdy w ich wyniku osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje te muszą przyczyniać się do zmniejszenia CO2 (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa) i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy nie jest uzasadnione ekonomicznie podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze. Projekty powinny również być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych (stanowiących kluczowy element projektu), które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych. 

 

W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na m.in.:

a) ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;

b) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła – z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE;

c) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej;

d) instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);

e) audyt energetyczny realizowany jako element projektu

 

Sporządzamy wstępną kwalifikację projektu przez audytora bezpłanie.


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

Askus Sp. z o.o

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego